Voucher 29-64 ετών

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
voucher 29-64 ετών

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των ωφελουμένων για το πρόγραμμα Επιταγής Κατάρτισης voucher 29-64 ετών, που αφορά 23.000 ανέργους του ΟΑΕΔ.
Στείλε μας τον ΚΑΥΑΣ της αίτησή σου, για να μάθεις πρώτος εάν είσαι επιτυχών!

Παροχές Προγράμματος

Αφορά 23.000 ανέργους από 29 έως 64 ετών για εξάμηνη απασχόληση. Πρόκειται για το αναθεωρημένο πρόγραμμα voucher 29-64 ετών σε 10 αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Η δράση, θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο των  επιταγών κατάρτισης (Training Voucher) και  αφορά σε συνολικά 60 ειδικότητες των 10 πιο δυναμικών κλάδων της Οικονομίας.

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών και θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση 500 ωρών (η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες) σε επιχειρήσεις κλάδων αιχμής της ελληνικής οικονομίας.

Ποιους αφορά

 • Τους ανέργους με χαμηλά τυπικά προσόντα που καλύπτουν έως την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
 • Τους ανέργους που έχουν ολοκληρώσει είτε προγράμματα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΙΕΚ) είτε προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ)
 • Γεννηθέντες από 1.1.1953 μέχρι και 31.12.1987
 • Εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι

Οι άνεργοι δεν επιτρέπεται να παρακολουθούν ή να έχουν παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά το τελευταίο δίμηνο που προηγείται της υποβολής της αίτησης συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση, εξαιρουμένων προγραμμάτων κατάρτισης σε ΤΠΕ. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται να έχουν μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης εκατόν είκοσι (120) ωρών σε ειδικότητα ενός από τους κλάδους αιχμής που αναφέρονται.
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
 • Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής & καθοδήγησης στους ωφελούμενους
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας πεντακοσίων (500) ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες. Αποκλειστικά για τα προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες του Αγροτικού Τομέα η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
 • Εκπαιδευτικό συνολικό επίδομα 2.600 €.

Κριτήρια μοριοδότησης

Η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνει με μοριοδότηση των παρακάτω κριτηρίων:

 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
 2. Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία η οποία αποδεικνύεται βάσει δικαιολογητικών. Ειδικά για τα τεχνικά επαγγέλματα για τους μισθωτούς, κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας ισοδυναμεί με 100 ένσημα. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες , κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας ισοδυναμεί με διάρκεια έργου 100 ημερών
 3. Ετήσιο δηλωθέν εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (φορολογικού έτους 2015)
 4. Ηλικία του υποψηφίου
 5. Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και η οποία δεν πλήττει την ικανότητα για εργασία)
 6. Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανήλικων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω
 7. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα)

Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε αιτούντα είναι τα 120 μόρια.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα voucher 29-64 είναι απαραίτητη η κατάθεση των παρακάτων δικαιολογητικών (φωτοαντίγραφα):

 • Κάρτα ανεργίας σε ισχύ.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών (δημοτικό εάν έχει ληφθεί έως το 1980. Διαφορετικά από γυμνάσιο και πάνω).
 • Εκκαθαριστικό της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2015.
 • Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 • Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης (προϋπηρεσίας).
 • Φωτοτυπία λογαριασμού τραπέζης όπου είστε πρώτο όνομα και να φαίνεται ο ΙΒΑΝ.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 που θα δηλώνεται ότι
  • α) Τα στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή και αληθή.
  • β) Ότι δεν παρακολουθώ ή έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ, κατά το τελευταίο δίμηνο, πλην προγράμματος ελληνομάθειας ή κατάρτισης δεξιοτήτων ΤΠΕ που οδηγούν σε πιστοποίηση.
  • γ) Δεν είμαι μαθητής/φοιτητής/σπουδαστής.
 • Για όσους έχουν αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασία) οφείλουν να προσκομίσουν: κάρτα του ΟΑΕΔ στην οποία δηλώνεται η εγγραφή του ανέργου στο Μητρώο του ΟΑΕΔ για ΑμεΑ ή Απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής πιστοποίησης αναπηρίας σε ισχύ με την οποία πιστοποιείται το ποσοστό αναπήρίας (επακριβώς προσδιορισμένο), το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω, καθώς και η ικανότητά του για εργασία.
 • Για Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑμεΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω οφείλουν να προσκομίσουν: α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και β) ιατρική γνωμάτευση σε ισχύ από την αρμόδια Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας για την πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας του εξαρτώμενου τέκνου.
 • Εάν είστε ωφελούμενος του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ έγγραφο που αναφέρεται ως <<ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ>>, εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:

Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 2310500473 – 2313051525, kek.thess[at]gmail.com
Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 2421028476 – 2421076050, kekvolos[at]gmail.com
Καρπενήσι: Άγιος Νικόλαος, 2237025288, kek.karpenisi[at]gmail.com

Οι κλάδοι του προγράμματος

 • Εμπόριο
 • Logistics
 • Έργα υποδομής και Τεχνικά Επαγγέλματα
 • Τουρισμός
 • ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών)
 • Περιβάλλον – Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων
 • Τρόφιμα – Ποτά
 • Ενέργεια
 • Βιομηχανία
 • Αγροτικός Τομέας

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Αποστολή αριθμού ΚΑΥΑΣ για το πρόγραμμα «voucher 29-64 ετών»

  Στοιχεία Αιτούντος

 • Όροι χρήσης

 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση

 
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
X