Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (πρώην Ινστιτούτο Ανάπτυξης Θεσσαλίας) είναι ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2.

Ιδρύθηκε το 2007 και δραστηριοποιείται στο χώρο της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και της επαγγελματικής κατάρτισης. Είναι πιστοποιημένος φορέας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με κωδικό 10718-07.

Διαθέτει εμπειρία χρόνων στην κατάρτιση ενηλίκων, στην διοργάνωση σεμιναρίων και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης από απόσταση με τη χρήση του Διαδικτύου. Επίσης, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης και συμβουλευτικής, οι οποίες εξασφαλίζουν την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης είναι στελεχωμένο από άρτια εκπαιδευμένα και έμπειρα στελέχη τα οποία διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στο συντονισμό και στη διαχείριση έργων.

Στόχοι

Στόχος του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ είναι να συμβάλει στα πλαίσια των δυνατοτήτων του στην έρευνα για την ανάδειξη των αναγκών των τοπικών αγορών εργασίας καθώς και των εκπαιδευτικών αναγκών, την υψηλού επιπέδου κατάρτιση με βάση τις νέες εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνολογικές καινοτομίες. Ακόμη την 360 μοιρών αξιολόγηση, την συμβουλευτική, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την εξατομικευμένη παρακολούθηση και προώθηση – επανατοποθέτηση ανέργων και εργαζομένων στην αγορά εργασίας συμβάλλοντας  στην διαμόρφωση εκείνων των προϋποθέσεων που οδηγούν στην επιτυχία των πολιτικών απασχόλησης , στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και στην ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη της χώρας μας.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

 • Βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της ικανότητας των ανέργων για ένταξη στην αγορά εργασίας με την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης υψηλής ποιότητας με στόχο την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη για ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας κυρίως των νέων και των γυναικών.
 • Ενθάρρυνση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες ανταγωνισμού που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας.
 • Ενίσχυση και αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των πολιτικών και των παρεμβάσεων στην αγορά εργασίας.
 • Ανάπτυξη και Προώθηση Ενεργών Πολιτικών για την καταπολέμηση και την πρόληψη της ανεργίας για την αποφυγή της μακροχρόνιας ανεργίας και τη διευκόλυνση της επανένταξης των μακροχρόνια ανέργων.
 • Προώθηση της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για εκείνους που απειλούνται με Κοινωνικό Αποκλεισμό.
 • Ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας και προσαρμοστικότητας του ενεργού δυναμικού.
 • Η πρωτοπορία στον τομέα της εκπαίδευσης από απόσταση.
 • Δημιουργία συστημάτων και μηχανισμών διαρκούς ανίχνευσης και παρακολούθησης για την ανάδειξη των αναγκών των τοπικών αγορών εργασίας και τη σύζευξη του με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Η διοργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων, ημερίδων και εκδηλώσεων.
  Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού και εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για ανέργους, εργαζόμενους και κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες.

X