Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης», σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα «Διαπολιτισμική Μουσική Εκπαίδευση: Διδακτικές και Πολιτιστικές Παρεμβάσεις σε Μεταναστευτικές Δομές και Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα», διάρκειας 400 ωρών και διάρκεια μέχρι 20/06/2021, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση, οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Στόχοι προγράμματος

Η μετακίνηση πληθυσμών παγκοσμίως, μετασχηματίζει τη δημογραφική σύνθεση των «χωρών υποδοχής» και διαμορφώνει τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα μίας κοινωνίας όπου ξένοι πολιτισμοί διασταυρώνονται στην εξέλιξη της ανθρώπινης ιστορίας. Η Διαπολιτισμική Μουσική Αγωγή αναζητά τρόπους για αποτελεσματική επικοινωνία σε όλους τους πολιτισμούς καθώς σήμερα η εκπαίδευση καλείται να στοχεύσει στην ενεργοποίηση και τη συμμετοχή των πολιτών σε δημοκρατικά πλουραλιστικές κοινωνίες. Αυτό υποδηλώνει ότι εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτικοί /εκπαιδευτές/τριες είναι αναγκαίο να κατανοήσουν τη σημασία της ουμανιστικής αντίληψης της ανθρωπιστικής εκπαίδευσης, ενισχύοντας την ανεκτικότητα και το ευ ζην των ευπαθών ομάδων, στοιχεία με τα οποία είναι απαραίτητο να τροφοδοτηθούν όλοι/ες οι εμπλεκόμενοι/ες, ως «εφόδια» απέναντι στην πολιτισμική ανοικτότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διαπολιτισμική Μουσική Αγωγή, ως βασική μαθησιακή διαδικασία, προσφέρεται για να εξετάσει την πολιτισμική και μουσική πολυμορφία υπό το πρίσμα της εκπαίδευσης (τυπικής – μη τυπικής), τα προσφερόμενα μουσικά παράγωγα μέσα από μία ευρεία ποικιλία μουσικών πολιτισμών ως προτεινόμενα παιδαγωγικά εργαλεία, τις αρχές της εκπαιδευτικής και ανθρώπινης διαχείρισης με διαπολιτισμικό προσανατολισμό, αλλά και με δυνατότητες ή και προοπτικές αμφισβήτησης παγιωμένων θέσεων και αντιλήψεων.
Χρησιμοποιεί ως παιδαγωγικό εργαλείο τον διάλογο, την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και μουσικών πληροφοριών ανάμεσα στους διάφορους πολιτισμούς και τις μουσικές κουλτούρες που συνυπάρχουν στις τοπικές και παγκόσμιες κοινωνίες. Πρόκειται για μία καλλιτεχνική προσέγγιση θεματικών ενοτήτων, η οποία έχει ως αρχή της να ευαισθητοποιεί και να μυεί τον/την εκπαιδευτικό/παιδαγωγό/καλλιτέχνη/πολιτιστικό οργανωτή να εκτιμά τον πλούτο και την ομορφιά της μουσικής γλώσσας και πληροφορίας, των χαρακτηριστικών που περιγράφουν μια εθνικότητα ή εθνότητα, αναγνωρίζοντάς τες ως ισότιμες με τη δική του/της. Η Διαπολιτισμική Μουσική Αγωγή στοχεύει στην εκπαίδευση των «γηγενών» και «αλλοδαπών» μαθητών/τριών, ενώ οι προθέσεις της αφορούν στο σύνολο της κοινωνίας και όχι μόνο στο χώρο του σχολείου.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, αναλύονται βασικοί θεωρητικοί όροι της διαπολιτισμικής ψυχολογίας και αναπτύσσονται τεχνικές διερεύνησης τους. Εξετάζονται βασικές διαστάσεις του προσφυγικού φαινομένου καθώς και η σχολική ένταξη των προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα ενισχύοντας τον τομέα της πρακτικής διάστασης της Αισθητικής Αγωγής δια της Μουσικής και της Οπτικοακουστικής Τέχνης σε εκπαιδευτικές δομές όπως: η σχολική τάξη, το ολοήμερο σχολείο, δομές υποδοχής προσφύγων, κέντρα αιτούντων άσυλο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη εφαρμογής διδακτικών προσεγγίσεων που αξιοποιούν βιωματικές και συνεργατικές τεχνικές ανάπτυξης της μουσικής ενσυναίσθησης.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 • Να δημιουργήσουν κουλτούρα ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών.
 • Να πληροφορήσουν για το μουσικό πλούτο άλλων πολιτισμών.
 • Να αναπτύξουν στρατηγικές – τεχνικές διδασκαλίας.
 • Να προσφέρουν βήμα επανα-αξιολόγησης και ανατροφοδότησης ανάλογα με τις ανάγκες του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος αναφοράς των επιμορφούμενων.
 • Να προσφέρουν παραδείγματα εφαρμογής για την εξωστρέφεια, την πολιτισμική ανοικτότητα και τις διαπολιτισμικές συνεργασίες στην εκπαίδευση.
 • Να εστιάσουν σε παραμέτρους διαχείρισης διαπολιτισμικών εκπαιδευτικών δράσεων εντός μαθησιακού περιβάλλοντος.
 • Να αξιοποιήσουν καλές πρακτικές Αναλυτικών Προγραμμάτων, ενσωματώνοντας στοιχεία στη διδακτική μεθοδολογία των επιμορφούμενων.
 • Να οργανώσουν και να αναλύσουν δεδομένα μίας εθνογραφικής ερευνητικής προσέγγισης.
 • Να αξιοποιήσουν εναλλακτικά μέσα διδασκαλίας και αξιολόγησης στις πρακτικές τους με διαπολιτισμικό περιεχόμενο.

Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος

 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 2. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 4. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
 5. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
 6. ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ
 7. Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Ο ΚΟΜΒΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
 8. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
 9. ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΔΙΟ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
 10. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Το Πιστοποιητικό

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό απόφαση 22312/15-10-2008 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση των προγραμμάτων του από τους αρμόδιους στην Ελλάδα φορείς.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμει εκτός από το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» και «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) που διασφαλίζονται και τις οποίες μπορεί να «μεταφέρει» προς αναγνώριση από εκπαιδευτικούς ή/και επαγγελματικούς φορείς της Ευρώπης.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Σεμινάρια Πανεπιστημίου Αιγαίου (Διαπολιτισμική Μουσική Εκπαίδευση)

  Προσωπικά Στοιχεία

 • Στοιχεία επικοινωνίας

 • Εκπαίδευση

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση

 

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:

Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 2310500473 – 2313051525, kek.thess[at]gmail.com
Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 2421028476 – 2421076050, kekvolos[at]gmail.com
Καρπενήσι: Άγιος Νικόλαος, 2237025288, kek.karpenisi[at]gmail.com

Μεθοδολογία

Διάρκεια: 400 διδακτικές ώρες

Έναρξη: Έχουν ολοκληρωθεί οι εγγραφές.

Δίδακτρα: 400€

Τα χρήματα καταβάλλονται σε δόσεις.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με ασύγχρονη παρακολούθηση.

Πρότυπο Πιστοποιητικού

panepistimio-aigaiou
X