Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης», σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα «Διαχείριση Αποβλήτων:Προσαρμογές στις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας», διάρκειας 200 ωρών, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση, οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Στόχοι προγράμματος

Το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, που πρόσφατα εγκρίθηκε, εισάγει νέες στρατηγικές και στόχους σε Εθνικό Επίπεδο, σε εναρμόνιση με το κοινοτικό δίκαιο και αρχές, επιφέροντας αλλαγές στην ισχύουσα νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων, στο πνεύμα μίας κυκλικής οικονομίας, αλλά και νέες απαιτήσεις των Περιφερειών και των Δήμων της χώρας, οι οποίες έχουν την ευθύνη υλοποίησής τους.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παρουσίαση του υφιστάμενου πλαισίου διαχείρισης αποβλήτων και της εφαρμογής των αρχών της κυκλικής οικονομίας με σκοπό να αποσαφηνισθούν τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις Ο.Τ.Α με βάση τις απαιτήσεις του νέου Εθνικού Σχεδιασμού Αποβλήτων αλλά και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υφιστάμενη νομοθεσία.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα γίνει αναφορά στις βασικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων και της ανακύκλωσης όπως αυτές περιλαμβάνονται στο κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει και θα παρουσιαστούν οι προσαρμογές που προβλέπονται με την εφαρμογή των κανόνων κυκλικής οικονομίας.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. Διαθέτει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις βασικές αρχές προστασίας του περιβάλλοντος και πως οι προβλέψεις για αυτό καταγράφονται στην εθνική νομοθεσία.
 2. Γνωρίζει θέματα που αφορούν τα απόβλητα (είδη αποβλήτων, αρχές διαχείρισης, βασικά στοιχεία μεθόδων επεξεργασίας – αξιοποίησης – ανακύκλωσης και διάθεσης)
 3. Αποκτήσει μια συνολική εικόνα των αρχών της κυκλικής οικονομίας και των προσαρμογών αυτή επιφέρει σε σχέση με τη διαχείριση αποβλήτων.
 4. Έχει μια σαφή εικόνα για το νομικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση αποβλήτων, για τις προβλέψεις του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (και των σχεδιασμών για θέματα ανακύκλωσης και επικινδύνων αποβλήτων) αλλά και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από αυτό για φυσικά και νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ, Περιφέρειες, ΦοΣΔα κ.λπ..
 5. Γνωρίσει βασικές προβλέψεις σχεδιασμού και υποδομών που μπορούν/οφείλουν να διαθέτουν οι ΟΤΑ (ατομικά και συλλογικά ως ΦοΣΔα).

Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος

 1. Βασικές αρχές προστασίας Περιβάλλοντος – Νομοθετικό πλαίσιο εφαρμογής του
 • Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από τη κατασκευή υποδομών, έργων και δραστηριοτήτων
 • Αρχές προστασίας Περιβάλλοντος, Βασικό Νομοθετικό Πλαίσιο, ορισμοί, πεδίο εφαρμογής, αρμόδια όργανα, περιβαλλοντικός έλεγχος και κυρώσεις.
 • Περιβαλλοντική Αδειοδότηση
 • Περιβαλλοντικός Έλεγχος

2. Απόβλητα: Βασικές αρχές διαχείρισης

 • Απόβλητα
 • Βασικές Αρχές στη Διαχείριση Αποβλήτων
 • Επικινδυνότητα Αποβλήτων
 • Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων – Βασικές Αρχές
 • Τεχνολογίες και μέσα διαχείρισης αποβλήτων – Μέρος 1ο
 • Τεχνολογίες και μέσα διαχείρισης αποβλήτων – Μέρος 2ο
 • Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)

3.Κυκλική Οικονομία

 • Κυκλική Οικονομία: Βασικές αρχές
 • Συστήματα Πληρώνω όσο Πετάω
 • Πράσινες Συμβάσεις.

4.Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων

 • Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ, ΕΣΔΕΑ, Υγειονομικά Απόβλητα)
 • Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) και Τοπικά Σχέδια (ΤΟΣΔΑ) σε επίπεδα Δήμων
 • Εγκαταστάσεις και χώροι ΟΤΑ για τη συλλογή αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων. Χωριστή Συλλογή Αποβλήτων, Διαλογή στην Πηγή.
 • Πράσινα Σημεία (Σταθερά και Κινητά), Πράσινες γωνίες, Απόβλητα Τροφίμων – Νομοθετικό Πλαίσιο και Υποχρεώσεις
 • Ειδικές Προβλέψεις για ΟΤΑ.
 • ΦοΣΔα: Δομή και υποχρεώσεις

Το Πιστοποιητικό

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό απόφαση 22312/15-10-2008 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση των προγραμμάτων του από τους αρμόδιους στην Ελλάδα φορείς.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμει εκτός από το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» και «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) που διασφαλίζονται και τις οποίες μπορεί να «μεταφέρει» προς αναγνώριση από εκπαιδευτικούς ή/και επαγγελματικούς φορείς της Ευρώπης.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Σεμινάρια Πανεπιστημίου Αιγαίου (Διαχείριση Αποβλήτων)

  Προσωπικά Στοιχεία - Στοιχεία επικοινωνίας

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση

 

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:

Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 2310500473 – 2313051525, kek.thess[at]gmail.com
Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 2421028476 – 2421076050, kekvolos[at]gmail.com
Καρπενήσι: Άγιος Νικόλαος, 2237025288, kek.karpenisi[at]gmail.com

Μεθοδολογία

Διάρκεια: 200 διδακτικές ώρες

Έναρξη: Αναμονή επόμενου κύκλου

Δίδακτρα: 380€

Τα χρήματα καταβάλλονται σε δόσεις.

Εισηγητές:

 • Δαβάκης Ευστράτιος: Δρ. Χημικός Μηχανικός, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος στο σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος
 • Ποδιώτης Δημήτριος: Περιβαλλοντολόγος

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με ασύγχρονη παρακολούθηση. Το υλικό εκπαίδευσης θα αναρτάται σε ψηφιακή μορφή σε ιστότοπο (π.χ. eclass). Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν πρόσβαση στο υλικό όλη τη χρονική διάρκεια του προγράμματος.

Πρότυπο Πιστοποιητικού

panepistimio-aigaiou
X