Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης», σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα «Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα Ν.Π.Δ.Δ.», διάρκειας 200 ωρών, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση, οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Στόχοι προγράμματος

Το αντικείμενο του προγράμματος είναι η διδασκαλία του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος των Ν.Π.Δ.Δ..

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν την ανάπτυξη και λειτουργία ενός συστήματος παρακολούθησης της λογιστικής διαχείρισης σε οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τις αρχές  της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής όπως αυτές καθορίζονται από το κλαδικό λογιστικό σχέδια του Δημόσιου Τομέα με βάση το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος θα δημιουργηθεί εκείνο το μαθησιακό περιβάλλον το οποίο θα δώσει την δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν τις γνώσεις, δεξιότητες και την απαιτούμενη πρακτική επάρκεια για να μπορούν να είναι αυτόνομοι κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε προϊσταμένους και υπαλλήλους των οικονομικών υπηρεσιών των Ν.Π.Δ.Δ. αλλά και γενικότερα σε υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ.. οι οποίοι επιθυμούν να έχουν μία εικόνα για το Λογιστικό Σύστημα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και απασχολούνται κυρίως στις οικονομικές υπηρεσίες.

Επιπλέον, στο σεμινάριο μπορούν να συμμετάσχουν (ιδιώτες) λογιστές που συνεργάζονται και έχουν αναλάβει τη διαχείριση δημοσίων φορέων και οργανισμών, όπως νοσοκομεία ή άλλων Ν.Π.Δ.Δ.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Με το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να κατανοήσουν:

 1. Το ρόλο της Γενικής Λογιστικής σαν εργαλείο λήψης αποφάσεων και ελέγχου
 2. Τη φιλοσοφία του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος
 3. Τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η γενική λογιστική
 4. Την έννοια και τον τρόπο λειτουργίας των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής
 5. Τον τρόπο τήρησης των λογιστικών βιβλίων
 6. Το σκοπό της λογιστικής τυποποίησης
 7. Την έννοια και τη χρησιμότητα των αποτελεσμάτων
 8. Τον τρόπο λειτουργίας των λογαριασμών των αποθεμάτων και παγίων
 9. Την αποτίμηση και την λογιστική τακτοποίηση των στοιχείων της απογραφής
 10. Τον τρόπο λειτουργίας του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος στην παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 11. Τον τρόπο συλλειτουργίας Απλογραφικού και Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος
 12. Τον τρόπο συλλειτουργίας της γενικής και αναλυτικής λογιστικής

Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος

 1. Εισαγωγή στο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
 2. Απεικόνιση λογιστικών γεγονότων
 3. Έλεγχος ορθότητας καταχωρήσεων
 4. Λογιστική τυποποίηση
 5. Λογιστικά αποτελέσματα
 6. Λογιστική αποθεμάτων, παγίων
 7. Μεταβατικοί λογαριασμοί
 8. Συλλειτουργία Απλογραφικού και Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος
 9. Συλλειτουργία γενικής και αναλυτικής λογιστικής

Το Πιστοποιητικό

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό απόφαση 22312/15-10-2008 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση των προγραμμάτων του από τους αρμόδιους στην Ελλάδα φορείς.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμει εκτός από το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» και «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) που διασφαλίζονται και τις οποίες μπορεί να «μεταφέρει» προς αναγνώριση από εκπαιδευτικούς ή/και επαγγελματικούς φορείς της Ευρώπης.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Σεμινάρια Πανεπιστημίου Αιγαίου (Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα)

  Προσωπικά Στοιχεία - Στοιχεία επικοινωνίας

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση

 

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:

Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 2310500473 – 2313051525, kek.thess[at]gmail.com
Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 2421028476 – 2421076050, kekvolos[at]gmail.com
Καρπενήσι: Άγιος Νικόλαος, 2237025288, kek.karpenisi[at]gmail.com

Μεθοδολογία

Διάρκεια: 200 διδακτικές ώρες

Έναρξη: Αναμονή επόμενου κύκλου

Δίδακτρα: 380€

Τα χρήματα καταβάλλονται σε δόσεις.

Εισηγητής: Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος, Διευθυντής τμήματος Λογιστηρίου Δήμου Θεσσαλονίκης

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Αθιανός Στέργιος: Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με ασύγχρονη παρακολούθηση. Το υλικό εκπαίδευσης θα αναρτάται σε ψηφιακή μορφή σε ιστότοπο (π.χ. eclass). Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν πρόσβαση στο υλικό όλη τη χρονική διάρκεια του προγράμματος.

Πρότυπο Πιστοποιητικού

panepistimio-aigaiou
X