Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης», σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα «Κοινωνικός Αποκλεισμός & Εκπαίδευση: Προσεγγίσεις της εμπειρίας της Εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης στα ελληνικά καταστήματα κράτησης», διάρκειας 270 ωρών και διάρκεια μέχρι 10/10/2021, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση, οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Στόχοι προγράμματος

Η σύγχρονη έρευνα τόνισε συχνά την αμφίδρομη σχέση μεταξύ κοινωνικού αποκλεισμού και εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο, μάλιστα, μιας νέας ‘δικαιωματικής’ θεώρησης υπογράμμισε την ευθύνη της εκπαίδευσης για τη διασφάλιση της πρόσβασης και, κατά προέκταση, της απορρόφησης από τα ασθενέστερα στρώματα του συνόλου του δημόσιου και του κοινωνικού πλούτου. Εντούτοις, όπως διαπιστώνεται συχνά, ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού εξακολουθεί να αποκλείεται από διάφορες μορφές δημόσιων-κοινωνικών αγαθών, γεγονός που θέτει σημαντικά ερωτήματα στους εκπροσώπους των κοινωνικών και των ανθρωπιστικών επιστημών.
Το προτεινόμενο πρόγραμμα αποσκοπεί σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των ζητημάτων που θέτει ο «κοινωνικός αποκλεισμός» σε σχέση με την εκπαίδευση με βάση τα προγράμματα εκπαίδευσης των Φυλακών. Θέτοντας στο επίκεντρο τον λόγο των άμεσα
εμπλεκόμενων (εκπαιδευτικών, εκπαιδευόμενων, ψυχολόγων, συμβούλων, κ.λπ.) προσεγγίζει τα ερωτήματα που θέτει η εκπαίδευση ενήλικων ή/και ανήλικων παραβατών αναδεικνύοντας παράλληλα εναλλακτικούς τρόπους δράσης και παρέμβασης στο επίπεδο της
Ελλάδας και των ευρωπαϊκών χωρών.
Το πρόγραμμα δίνει έμφαση σε μια «εφαρμοσμένη/προσαρμοσμένη στη δράση» επιμόρφωση και επιχειρεί να εφοδιάσει τους σπουδαστές με έναν πλούτο παραδειγμάτων και «καλών πρακτικών» που μπορούν να εφαρμόσουν ή να ενθαρρύνουν στο μαθησιακό/εργασιακό πλαίσιο στο οποίο ήδη βρίσκονται ή επιχειρούν να βρεθούν.

Στο πλαίσιο αυτό, προσεγγίζονται σημαντικές διαστάσεις του «κοινωνικού αποκλεισμού» που αφορούν «ειδικές» ομάδες (ανήλικοι, γυναίκες, πρόσφυγες/μετανάστες/μειονότητες,
εξαρτημένοι) ή/και προβλήματα (κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, σωματική και ψυχική υγεία, τοξικοεξάρτηση και αναπηρία) και ενθαρρύνεται ένας κριτικός αναστοχασμός ως προς τον ρόλο που διαδραματίζουν η εκπαίδευση και οι επαγγελματίες στη διεκδίκηση βασικών κοινωνικών δικαιωμάτων και στη χειραφέτηση των φυλακισμένων/αποφυλακισμένων μαθητών και μαθητριών.
Απευθύνεται σε στελέχη εκπαίδευσης σε ηγετικές θέσεις, εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτές σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) ή Τμήματα εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας, καθώς και ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και κοινωνικούς επιστήμονες που παρεμβαίνουν σε καταστήματα κράτησης και τόπους εγκλεισμού.

Αναγκαιότητα του Προγράμματος:
Οι σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις υπογραμμίζουν την ανάγκη επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε απαιτητικά εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως αυτά των ανήλικων ή ενήλικων κρατουμένων (ανδρών και
γυναικών). Εκτός από τις αυξημένες ικανότητες και δεξιότητες «διδασκαλίας, κατάρτισης, συμβουλευτικής και εξατομικευμένης παρακολούθησης» (Δημητρούλη, 1997) τα προγράμματα αυτά προϋποθέτουν, όπως έχει τονιστεί, μια βαθιά εξοικείωση των
επαγγελματιών με τα χαρακτηριστικά του ελληνικού σωφρονιστικού συστήματος και των ελληνικών φυλακών. Το προτεινόμενο πρόγραμμα στρέφεται προς αυτή την κατεύθυνση. Αξιοποιώντας την εμπειρία και τα βιώματα των άμεσα εμπλεκομένων δημιουργεί
τους όρους συνάντησης των σπουδαστών με το πεδίο της εκπαίδευσης εντός και εκτός των Φυλακών. Ο λόγος των άμεσα εμπλεκομένων πλαισιώνεται από διεπιστημονικές θεωρητικές αναλύσεις που διευκολύνουν την ανταλλαγή απόψεων και τον αναστοχασμό πάνω σε —θεωρητικά και πρακτικά— προβλήματα που ιδιάζουν στην πραγματικότητα των Φυλακών και στον αποκλεισμό των έγκλειστων ή αποφυλακισμένων μαθητών/τριων.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες/χουσες στο προτεινόμενο πρόγραμμα αναμένεται:

 • Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για την έννοια του «κοινωνικού αποκλεισμού» και τη σχέση του με την εκπαίδευση,
 • Να αξιολογήσουν τον ρόλο της εκπαίδευσης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων στιγματισμού, κοινωνικής περιθωριοποίησης, αποκλεισμού,
 • Να εξετάσουν κριτικά τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκά και ελληνικά ολοπαγή ιδρύματα και χώρους εγκλεισμού,
 • Να αναστοχαστούν πάνω στον κομβικό ρόλο της εκπαίδευσης για την ενδυνάμωση κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων,
 • Να γνωρίσουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των άμεσων αποδεκτών των εκπαιδευτικών πολιτικών, παρεμβάσεων, ενεργειών.

Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες/ουσες θα μπορούν:

 • Να κατανοούν τη δυναμική και πολυπαραγοντική φύση των φαινομένων στιγματισμού, κοινωνικής περιθωριοποίησης, αποκλεισμού
 • Να προσεγγίζουν κριτικά τα αίτια, τους παράγοντες, τις μορφές και τις συνέπειες του εκπαιδευτικού αποκλεισμού,
 • Να κατανοούν τον ρόλο των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στην ομαλή επανένταξη και την κοινωνική ενσωμάτωση ανήλικων/ενήλικων κρατουμένων,
 • Να αντλούν από συγκεκριμένα «σχέδια δράσης» και παραδείγματα παρεμβάσεων που θα έχουν επεξεργαστεί κατά τη διάρκεια της μαθητείας τους και της συμμετοχής τους σε ομάδες.

Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος

 1. Κοινωνικός Αποκλεισμός και Εκπαίδευση: Ιστορική και Κοινωνικο-Πολιτιστική Διάσταση
 2. Η Εκπαίδευση στις Φυλακές
 3. Ο λόγος των Αποκλεισμένων: Μαρτυρίες φυλακισμένων/αποφυλακισμένων Μαθητών και Μαθητριών
 4. Ο ρόλος της εκπαίδευσης στις Φυλακές για την κοινωνική επανένταξη και την αύξηση της απασχολησιμότητας
 5. Σωφρονιστικοί Υπάλληλοι και εκπαίδευση στα καταστήματα κράτησης: τα προαπαιτούμενα μιας δυναμικής σχέσης
 6. Έξω και Πέρα από τις Φυλακές: Καινοτόμες Δράσεις και Παρεμβάσεις στην Ελλάδα και στον Κόσμο

Το Πιστοποιητικό

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό απόφαση 22312/15-10-2008 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση των προγραμμάτων του από τους αρμόδιους στην Ελλάδα φορείς.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμει εκτός από το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» και «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) που διασφαλίζονται και τις οποίες μπορεί να «μεταφέρει» προς αναγνώριση από εκπαιδευτικούς ή/και επαγγελματικούς φορείς της Ευρώπης.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Σεμινάρια Πανεπιστημίου Αιγαίου (Κοινωνικός αποκλεισμός & εκπαίδευση)

  Προσωπικά Στοιχεία

 • Στοιχεία επικοινωνίας

 • Εκπαίδευση

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση

 

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:

Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 2310500473 – 2313051525, kek.thess[at]gmail.com
Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 2421028476 – 2421076050, kekvolos[at]gmail.com
Καρπενήσι: Άγιος Νικόλαος, 2237025288, kek.karpenisi[at]gmail.com

Μεθοδολογία

Διάρκεια: 270 διδακτικές ώρες

Έναρξη: 17/05/2021

Δίδακτρα: 450€

Τα χρήματα καταβάλλονται σε δόσεις.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με ασύγχρονη παρακολούθηση. Το υλικό εκπαίδευσης θα αναρτάται σε ψηφιακή μορφή σε ιστότοπο (π.χ. eclass). Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν πρόσβαση στο υλικό όλη τη χρονική διάρκεια του προγράμματος.

Πρότυπο Πιστοποιητικού

panepistimio-aigaiou
X