Δημιουργική Γραφή: θεωρητική σκευή και πρακτική εφαρμογή

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης, σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα «Δημιουργική Γραφή: θεωρητική σκευή και πρακτική εφαρμογή», διάρκειας 400 ωρών και διάρκεια μέχρι 08/08/2021, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση, οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Στόχοι προγράμματος

Η Δημιουργική Γραφή είναι μια αφορμή, είναι η πέτρα στη λίμνη, που προκαλεί μια σειρά αλυσιδωτών αντιδράσεων έμπνευσης και δημιουργίας. Η έμπνευση δεν διδάσκεται. Εγείρεται και αφορμάται. Και βέβαια, πετυχημένοι συγγραφείς είναι αυτοί που διαβάζουν πολύ, αποκωδικοποιούν τη γραφή των άλλων και εμπλουτίζουν συνεχώς τα πνευματικά τους χαρτοφυλάκια με αναγνωστικές εμπειρίες.

Ο Ακούρο Ισιγκούρο δεν πήρε το νόμπελ λογοτεχνίας, επειδή φοίτησε στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής του East Anglia· ήταν ήδη γνωστός συγγραφέας και πριν από τη φοίτησή του εκεί. Είναι σίγουρο, ωστόσο, ότι το εμπνευσμένο πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου East Anglia, που από το 1962 είχε επενδύσει στο «πνεύμα της μη συμμόρφωσης και της ανοιχτής σκέψης», στην έμπρακτη ανάπτυξη της διεπιστημονικότητας, της ομαδικής εργασίας και της διαλογικής μάθησης, συνέβαλε στη βελτίωση των ήδη υπαρχουσών συγγραφικών δεξιοτήτων του Ισιγκούρο. Θα λέγαμε λοιπόν ότι η εκπαίδευση, μέσα από στοχευμένα προγράμματα Δημιουργικής Γραφής, λειτουργεί προσθετικά και καθοδηγητικά, καθώς εγείρει τη δημιουργικότητα των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών, ενεργοποιεί τη φαντασία και τη στοχαστική διάθεση, παρέχοντας αφορμές πειραματικής συγγραφής πάνω σε πολυσχιδή κειμενικά είδη.

Ο σχεδιασμός του παρόντος προγράμματος Δημιουργικής Γραφής, από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στηρίχτηκε στην αρχή ότι το συμβάν της Δημιουργικής Γραφής είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένο με τη δημιουργική ανάγνωση των λογοτεχνικών κειμένων. Κάθε λογοτεχνικό κείμενο αποτελεί μια προσφερόμενη δεξαμενή γνώσεων που δύνανται να εφαρμοστούν ως στρατηγικές γραφής και ως υλικά σύνθεσης νέων κειμένων. Παράλληλα, λόγω της ανάδειξης νέων θεωριών στον χώρο της Λογοτεχνίας και της διδακτικής της, η Δημιουργική Γραφή, ως διδακτέο αντικείμενο, πλαισιώνεται σήμερα συστηματικά με επιστημονικά σχεδιασμένες μεθόδους και τεχνικές. Η Δημιουργική Γραφή  αναδεικνύει την αξία της Λογοτεχνίας ως πνευματικού αγαθού, αλλά ταυτόχρονα διαθέτει και σε όλους όσοι μετέχουν της συγγραφικής πράξης το κατάλληλο παραγωγικό πλαίσιο εντός του οποίου θα οργανώσουν τη συντακτική τους δράση, θα βελτιώσουν τις συγγραφικές τους δεξιότητες και θα αποκτήσουν εμπιστοσύνη στις συγγραφικές τους δυνάμεις.

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να προσφέρει στους συμμετέχοντες και στις συμμετέχουσες την ευκαιρία να πειραματιστούν συγγραφικά σε διαφορετικά κειμενικά είδη και να αποκτήσουν νέες εμπειρίες γραμματισμού. Για την αξιοπιστία και εγκυρότητα του προγράμματος, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανέθεσε τη δόμηση, συγγραφή και διδασκαλία των προσφερομένων ενοτήτων σε ακαδημαϊκούς εγνωσμένου κύρους, ειδικούς επιστήμονες και έγκριτους κριτικούς της Λογοτεχνίας, ενώ παράλληλα το πρόγραμμα πλαισιώνεται, σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, με απευθείας διαλέξεις.

Το πρόγραμμα απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής
 • Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με τη συγγραφή κειμένων
 • Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων
 • Συγγραφείς με ήδη δημοσιευμένο έργο
 • Αρχάριοι στην τέχνη της συγγραφής/Δυνάμει συγγραφείς

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι επιμορφούμενοι και οι επιμορφούμενες  θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν τις έννοιες και τις σημασίες της πολυπολιτισμικότητας, της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και του νέου σχολείου, που προσεγγίζει τον πολιτισμό «σαν σπίτι που μας χωράει όλες και όλους και όχι σαν φυλακή»
 • Να αναγνωρίζουν και να αντιμάχονται τις βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις, τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που συνδέονται με τον ρατσισμό, τον σεξισμό, την ξενοφοβία, καθώς και τους μηχανισμούς παραγωγής/αναπαραγωγής τους στο σχολικό περιβάλλον.
 • Να προτάσσουν την αποδοχή της ετερότητας και την υπέρβαση του εθνοκεντρισμού ως δεσπόζουσες αξίες του σύγχρονου σχολείου και σε αυτή τη βάση να αναπτύσσουν και να βελτιώνουν τις διδακτικές τους παρεμβάσεις, καθώς και τις λοιπές τους δραστηριότητες.
 • Να αξιοποιήσουν τις ποικίλες γνώσεις που αποκόμισαν από την παρακολούθηση του προγράμματος για τη επιτυχή διαχείριση της πολυπολιτισμικής τάξης και της τάξης υποδοχής την αντιμετώπιση ευαίσθητων ζητημάτων και την επίλυση τυχόν συγκρούσεων στο πλαίσιό τους.
 • Να συμβάλλουν στην αποτελεσματική σύνδεση του σχολείου με τη μεταναστευτική/προσφυγική οικογένεια

Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος

 1. Θεωρία και πράξη της λογοτεχνικής κριτικής
 2. Κλειδιά του μυστηρίου και της περιπέτειας: Πεζογραφία για παιδιά και νέους
 3. Όψεις του παιγνιώδους χαρακτήρα του ποιητικού λόγου. Ποιητικά παίγνια για μικρά και μεγάλα παιδιά.
 4. Αναγνώσεις, νοηματοδοτήσεις, γραφή
 5. Προσεγγίσεις στο Μυθιστόρημα με βάση λογοτεχνικές παραμέτρους
 6. Ρητορική και Δημιουργική Γραφή
 7. Αφηγηματικές τεχνικές: από την ακούσια χρήση στη συνειδητή αξιοποίηση
 8. Η λαϊκή λογοτεχνία και τα είδη της. Από το χθες στο σήμερα
 9. Η μεγάλη Κερά: Ποίηση και Δημιουργική Γραφή.
 10. Μεθιστορώντας το ιστορικό γεγονός μέσω τη λογοτεχνίας

Το Πιστοποιητικό

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό απόφαση 22312/15-10-2008 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση των προγραμμάτων του από τους αρμόδιους στην Ελλάδα φορείς.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμει εκτός από το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» και «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) που διασφαλίζονται και τις οποίες μπορεί να «μεταφέρει» προς αναγνώριση από εκπαιδευτικούς ή/και επαγγελματικούς φορείς της Ευρώπης.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Σεμινάρια Πανεπιστημίου Αιγαίου (Δημιουργική Γραφή: θεωρητική σκευή και πρακτική εφαρμογή)

  Προσωπικά Στοιχεία

 • Στοιχεία επικοινωνίας

 • Εκπαίδευση

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση

 

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:

Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 2310500473 – 2313051525, kek.thess[at]gmail.com
Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 2421028476 – 2421076050, kekvolos[at]gmail.com
Καρπενήσι: Άγιος Νικόλαος, 2237025288, kek.karpenisi[at]gmail.com

Μεθοδολογία

Διάρκεια: 400 διδακτικές ώρες

Έναρξη: Έχουν ολοκληρωθεί οι εγγραφές.

Δίδακτρα: 600€

Τα χρήματα καταβάλλονται σε δόσεις.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Πρότυπο Πιστοποιητικού

panepistimio-aigaiou
X