Ειδική αγωγή: Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες

seminario-eidikis-agwgis

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης», σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ειδική αγωγή: Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες»διάρκειας 440 ωρών (ετήσιο) και διάρκεια μέχρι 07/06/2020, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση, οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Περιγραφή Προγράμματος

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησηςσε συνεργασία με τα «Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning» του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Ειδική αγωγή: Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες».

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η γνωριμία, η συστηματική ενημέρωση και η εξοικείωση με την ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ), τη συνθήκη της αναπηρίας, της επαγγελματικής συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες (ε.ε.α/α.).

Ειδικότερα, εστιάζει σε ένα πλήθος κομβικών ζητημάτων, πρακτικών και προτάσεων τα οποία ξεπερνούν τους βασικούς στόχους που είχε ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η συμβουλευτική τις προηγούμενες δεκαετίες, όπως η υποβοήθηση του ατόμου στη λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων, την επίλυση προβλημάτων και την υλοποίηση μεταβάσεων. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των λειτουργών της συμβουλευτικής, ώστε να είναι ικανοί/ές να βοηθούν και να ενδυναμώνουν το άτομο με ε.ε.α./α. να λαμβάνει αποφάσεις σε σχέση με την εκπαιδευτική και επαγγελματική του πορεία, να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία του με βάση τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά του, καθώς και τις συνθήκες της αγοράς εργασίας σε όλες τις φάσεις της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής του διαδρομής.
Η πρωτοτυπία, αλλά και συνάμα η πρακτική αξία του προγράμματος, έγκειται στο ότι εστιάζει στο άτομο με ε.ε.α./α. τόσο στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και συμβουλευτική, όσο και στην τριτοβάθμια, με στόχο την πιο αποτελεσματική λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων στην Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη.

Απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές/τριες, επιστήμονες, ειδικούς επαγγελματίες και εργαζόμενους/ες:

 • στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση,
 • στην παιδαγωγική ευρύτερα και στις συγγενείς επιστήμες,
 • στις επιστήμες της πρόνοιας και της αποκατάστασης (εργοθεραπευτές/τριες, κοινωνικούς λειτουργούς, κ.ά.) και
 • στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες (κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, κ.ά.)
 • σε κέντρα, φορείς και οργανισμούς επιμόρφωσης και επαγγελματικής στήριξης ατόμων με ε.α.α./α.

Θεματικές ενότητες

 • Εισαγωγή και εννοιολογικοί προσδιορισμοί βασικών όρων
 • Επαγγελματική συμβουλευτική &συμβουλευτική σταδιοδρομίας
 • Δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας
 • Ο ρόλος του επαγγελματικού συμβούλου στη σύγχρονη εποχή
 • Σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός
 • Τριτοβάθμια εκπαίδευση: Δουλεύοντας με και για τους/τις φοιτητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
 • Επαγγελματική εκπαίδευση – αποκατάσταση
 • Ένταξη ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας
 • Άτομα με αναπηρία και κοινωνική οικονομία
 • Σχέδιο παρέμβασης επαγγελματικής συμβουλευτικής σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες

Στόχοι του Προγράμματος

Ειδικότερα, στόχους του προγράμματος όσον αφορά στις/στους επιμορφούμενες/ους  αποτελούν:

 • Η γνώση και η εξοικείωση με βασικές έννοιες, όπως ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ), άτομο με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες (ε.ε.α./α.), επαγγελματική συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός.
 • Οι γνώσεις που αφορούν στη συλλογή, ανάλυση, σύνθεση και οργάνωση πληροφοριών για την εκπαίδευση και τα επαγγέλματα, καθώς και τη λήψη αποφάσεων, την επίλυση προβλημάτων και την υλοποίηση μεταβάσεων.
 • Η γνώση και η ανάλυση της κοινωνικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας για τα άτομα με ε.ε.α./α.
 • Η εις βάθος ανάλυση στις αρχές της κοινωνικής οικονομίας και στην κοινωνική επιχείρηση. Επιπλέον, έμφαση δίνεται στα προγράμματα επιδότησης και στις καλές πρακτικές που αφορούν άτομα με ε.ε.α./α.
 • Η κατανόηση των διαδικαστικών λεπτομέρειών που αφορούν στους μαθητές με ε.ε.α./α. και την πρόσβαση ή/και περιορισμούς στην τριτοβάθμια εκπαίδευσης ώστε να παρέχει ορθή πληροφόρηση.
 • Βασικές γνώσεις και εμπειρίες για την επαγγελματική εκπαίδευση – αποκατάσταση ατόμων με ε.ε.α./α.
 • Βασικές αρχές συμβουλευτικής και στήριξης φοιτητών/τριών με ε.ε.ε./α.
 • Σύνταξη σχετικού φάκελου, με τη μορφή Σχεδίου Παρέμβασης με αναφορά σε ομάδα στόχο ή/και μεμονωμένο άτομο και σε αντικείμενο συναφές με την ειδικότητα ή/και το επίπεδο εκπαίδευσής του.
 • Η δυνατότητα επιτυχούς χειρισμού στη λήψη αποφάσεων σε σχέση με την εκπαιδευτική και επαγγελματική του πορεία, καθώς και τον αποτελεσματικό  σχεδιασμό της σταδιοδρομίας  του.
 • Η ουσιαστική συμβολή τους  στη λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων με βάση τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, και τα ενδιαφέροντά του καθώς και τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, σε όλες τις φάσεις της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής του διαδρομής.

Μοριοδότηση

Το πρόγραμμα μπορεί να αξιοποιηθεί σε οποιαδήποτε προκήρυξη της οποίας τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά/δεσμευτικά, στην παρούσα φάση οι συμμετέχοντες του προγράμματος θα μπορούσαν με βάση το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης να λάβουν:

 • Ένταξη στον επικουρικό πίνακα Ειδικής Αγωγής ωρομίσθιων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών
 • 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (Α.Σ.Ε.Π. – αναπληρωτές υποψήφιοι)
 • 10 Μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών Τ.Ε. και Δ.Ε.
 • 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, Διευθυντών & Υποδιευθυντών
 • 2 Μόρια στη διαδικασία επιλογής ωρομισθίων εκπαιδευτών στα Δημόσια ΙΕΚ & Δ. ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής & στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ)
 • 2 Μόρια στη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτών ενηλίκων, των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) & των ΕΠΑΣ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.
 • Προσμετράται για προσλήψεις σε Δήμους, ΜΚΟ και συναφείς δομές στην εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία

Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό απόφαση 22312/15-10-2008 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση των προγραμμάτων του από τους αρμόδιους στην Ελλάδα φορείς.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμει εκτός από το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» και «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) που διασφαλίζονται και τις οποίες μπορεί να «μεταφέρει» προς αναγνώριση από εκπαιδευτικούς ή/και επαγγελματικούς φορείς της Ευρώπης.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Σεμινάρια e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου

  Προσωπικά Στοιχεία

 • Στοιχεία επικοινωνίας

 • Ειδικότητα

 • Σεμινάρια

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση

 

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:

Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 2310500473 – 2313051525, kek.thess[at]gmail.com
Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 2421028476 – 2421076050, kekvolos[at]gmail.com
Καρπενήσι: Άγιος Νικόλαος, 2237025288, kek.karpenisi[at]gmail.com

Μεθοδολογία

Το πρόγραμμα υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ Αποστάσεως Ασύγχρονης Εκπαίδευσης (e–Learning) και βάσει των αρχών της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Διάρκεια: 440 διδακτικές ώρες

Έναρξη νέου τμήματος!

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Πρότυπο Πιστοποιητικού

panepistimio-aigaiou
X