Ειδική Καλλιτεχνική Αγωγή σε εκπαιδευτικές δομές & χώρους πολιτιστικής αναφοράς

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης», σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ειδική Καλλιτεχνική Αγωγή σε Εκπαιδευτικές Δομές & Χώρους Πολιτιστικής Αναφοράς», διάρκειας 400 ωρών και διάρκεια μέχρι 24/10/2021, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση, οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Στόχοι προγράμματος

Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η ενσωμάτωση των Τεχνών έχει εμβληματικά θετική  επίδραση στους/στις μαθητές/τριες με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, η ενσωμάτωση των Τεχνών στην εκπαίδευση θεωρείται εμβληματικής σημασίας και ο ενεργός ρόλος του/της μαθητής/τριας αλλά και η
σύνδεση του/της με τη σχολική ζωή και την ζωή εκτός σχολείου επιστρέφει πολλά και ωφέλιμα αποτελέσματα.

Ερευνητικά ευρήματα υπογραμμίζουν ότι τα παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες συμπεριφέρονται  και αντιδρούν μέσα από μια ποικιλία τρόπων. Οι Τέχνες μπορούν να συμβάλλουν σε μια αξιοσημείωτη γνωστική και συμπεριφοριστική εξέλιξη, είτε ο μαθητής ανήκει στο Φάσμα του Αυτισμού, είτε έχει Σύνδρομο Down, μαθησιακές δυσκολίες κλπ. Η Τέχνη, εν γένει, μπορεί να αξιοποιηθεί ως ένα χρήσιμο εργαλείο, προκειμένου να βοηθηθούν οι μαθητές/τριες όλων των ειδικών εκπαιδευτικών Αναγκών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • αποφοίτους/ες ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής,\
 • αποφοίτους/ες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο
  εργασιακή εμπειρία,
 • εκπαιδευτικούς ή παιδαγωγούς της Πρωτοβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ενδιαφέρον στην Ειδική Αγωγή,
 • επαγγελματίες εκπαιδευτικούς για την επικαιροποίηση των γνώσεων τους.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι επιμορφούμενοι και οι επιμορφούμενες  θα είναι σε θέση:

 • να διδάσκουν με μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή / και αναπηρία,
 • να διαχειριστούν μία σχολική τάξη που περιλαμβάνει τους παραπάνω μαθητές,
 • να δημιουργήσουν σχέδια διδασκαλίας για συγκεκριμένες μορφές Τεχνών,
 • να χρησιμοποιούν διαφοροποιημένες προσεγγίσεις, για να έχουν αποτελεσματικότητα σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή / και αναπηρία,
 • να αμφισβητούν τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις όπως αυτές αποτυπώνονται στη σχετική νομοθεσία σε διαφορετικά χρονικά σημεία,
 • να ενσωματώνουν τα Ψηφιακά Μέσα στα Προγράμματα Σπουδών και στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική είτε μέσα στο σχολικό πλαίσιο είτε εξατομικευμένα
 • να εξοικειωθούν με μορφές διδασκαλίας και εκπαιδευτικά λογισμικά με έμφαση στις Τέχνες,
 • να γνωρίσουν τη φιλοσοφία της θεραπείας μέσω των εικαστικών (art therapy) και τη συμβολή του θεάτρου, της μουσικής, των εικαστικών τεχνών, του χορού στην Ειδική Αγωγή,
 • να σχεδιάζουν διδακτικές προσεγγίσεις για την καλλιτεχνική εκπαίδευση (art therapy, Μουσική, Χορό),
 • να γνωρίζουν τις βασικές αρχές, τους στόχους και τα μέσα της Μουσικοκινητικής Αγωγής και πως αυτά συνάδουν με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
 • να εφαρμόσουν τη δημιουργικότητα στην καλλιτεχνική ανάπτυξη
 • να αποκτήσουν απαραίτητη γνώση, δεξιότητες και εμπιστοσύνη στο σχεδιασμό και ανάπτυξη περιβαλλόντων δημιουργικότητας και συνεργασία σε μικρές και μεγαλύτερες ομάδες, σε συγκεκριμένο χώρο και διαδικτυακά,
 • να κατασκευάσουν μια σύνθετη μέθοδο διδασκαλίας, μέσα από ένα πλαίσιο προσωπικής δημιουργίας, το οποίο αρμόζει σε κάθε περίπτωση με σκοπό τη θεραπευτική διάσταση της τέχνης,
 • να αυτοαξιολόγησουν και να επανασχεδιάσουν την εκπαιδευτική διαδικασία της πρόβας του φωνητικού συνόλου με βάση την εξέλιξη των παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες,
 • να προβληματιστούν σε ζητήματα που χρειάζεται να ερευνηθούν στη Ειδική Καλλιτεχνική Αγωγή.

Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος

 1. Η Τέχνη ως «εργαλείο» ένταξης στην Ειδική Αγωγή
 2. Εισαγωγή στη Δημιουργικότητα
 3. Η ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη καλλιτεχνικών projects με έμφαση στην συνεκπαίδευση
 4. Σύντομη Ιστορική Αναδρομή στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
 5. Καλλιτεχνική ανάπτυξη νηπίων και παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Ερευνητικές Προσεγγίσεις
 6. Mαθητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 7. Παιδαγωγική της Συμπερίληψης και Διαφοροποιημένη διδασκαλία
 8. Εργαλεία Αξιολόγησης και προγράμματα παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή
 9. Οι Παραστατικές Τέχνες στην Ειδική Αγωγή
 10. Ειδική Μουσική Παιδαγωγική: Μεθοδολογίες παρέμβασης
 11. Εισαγωγή στην χοροθεραπεία και εφαρμογή της στην Eιδική Aγωγή
 12. Η φωνητική τέχνη σε παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
 13. Αξιοποιώντας την Ψηφιακή Τεχνολογία υπέρ της Τέχνης για παιδιά με ειδικές ανάγκες
 14. Η αξιοποίηση του θεραπευτικού κουκλοθέατρου
 15. H θεραπευτική «εργαλειοποίηση» του Μουσείου

Το Πιστοποιητικό

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό απόφαση 22312/15-10-2008 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση των προγραμμάτων του από τους αρμόδιους στην Ελλάδα φορείς.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμει εκτός από το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» και «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) που διασφαλίζονται και τις οποίες μπορεί να «μεταφέρει» προς αναγνώριση από εκπαιδευτικούς ή/και επαγγελματικούς φορείς της Ευρώπης.

Μοριοδότηση

α προγράμματα εξειδίκευσης στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και μοριοδοτούνται σύμφωνα με τον Ν. 4415/2016, ΦΕΚ. 159 Α/06.09.2016 με τον Ν. 61048/Ε2/2017, Φ.Ε.Κ. 1239 Β /2017. και με τον Ν. 4473 Τεύχος 1ο /30/5/2017, ΦΕΚ 78/2017, με τον Ν. 4589/2019, Τεύχος Β’ 1088//02.04.2019 και με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ υπ’ αριθμό 3ΕΑ/2019:

 • ενισχύοντας τα προσόντα του σύγχρονου εκπαιδευτικού για δομές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπως Δ.ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ, ΚΕΚ, σχολές ΟΑΕΔ,
 • εξασφαλίζοντας ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ),
 • δίνοντας 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές υποψήφιοι),
 • δίνοντας 0.5 μονάδα για θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. καθώς και Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Μάλιστα με το πρόσφατο σχέδιο νόμου η μοριοδότηση αναμένεται να τροποποιηθεί και να δίνει 1 μονάδα),
 • δίνοντας 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Σεμινάρια Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ειδική Καλλιτεχνική Αγωγή)

  Προσωπικά Στοιχεία

 • Στοιχεία επικοινωνίας

 • Εκπαίδευση

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση

 

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:

Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 2310500473 – 2313051525, kek.thess[at]gmail.com
Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 2421028476 – 2421076050, kekvolos[at]gmail.com
Καρπενήσι: Άγιος Νικόλαος, 2237025288, kek.karpenisi[at]gmail.com

Μεθοδολογία

Διάρκεια: 400 διδακτικές ώρες

Έναρξη: 01/03/2021

Δίδακτρα: 350€

Τα χρήματα καταβάλλονται σε δόσεις.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Πρότυπο Πιστοποιητικού

panepistimio-aigaiou
X