Ηγεσία και διοίκηση στην εκπαιδευτική (σχολική) πρακτική

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης, σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ηγεσία και διοίκηση στην εκπαιδευτική (σχολική) πρακτική», διάρκειας 400 ωρών και διάρκεια μέχρι 09/05/2021, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση, οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Αντικείμενο προγράμματος

Μια σειρά από επιστημονικές έρευνες έχουν τεκμηριώσει τη συνεισφορά της σχολικής ηγεσίας στη βελτίωση των σχολείων και των εκπαιδευτικών συστημάτων. Οι σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες  σε συνδυασμό με τα συνεχώς μετασχηματιζόμενα χαρακτηριστικά της σύγχρονης σχολικής μονάδας αλλάζουν το τοπίο της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Ταυτόχρονα οι εξελίξεις στο πεδίο της εκπαιδευτικής διοίκησης σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των θεωριών της διοίκησης και των ψηφιακών Νέων Μέσων, δημιουργούν νέες συνθήκες υπό τις οποίες οφείλει να λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα και η σχολική μονάδα.

Ο ρόλος του/της  διευθυντή/ριας μια σχολικής μονάδας παλαιότερα εστιαζόταν και περιοριζόταν κυρίως στην άσκηση διοικητικών και διεκπεραιωτικών  καθηκόντων.  Στις μέρες μας σε ένα πολύπλοκο και ραγδαία εξελισσόμενο περιβάλλον, αυτό δεν είναι πλέον αρκετό. Όπως αναφέρει ο Fullan (2014) μόνο οι διευθυντές/ριες που είναι εξοπλισμένοι για να διαχειριστούν αυτό το περιβάλλον μπορούν να επιφέρουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν σε βελτίωση των μαθητικών αποτελεσμάτων.

Στόχοι προγράμματος

Tο παρόν πρόγραμμα έχει στόχο να παρουσιάσει και να αναλύσει, με τρόπο ολοκληρωμένο και συνολικό, όλες τις σημαντικές πτυχές που σχετίζονται με την άσκηση του διοικητικού έργου, οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις αυξημένες απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης, της πληροφορίας και της πολυπολιτισμικότητας.

Ο βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει στους/στις διευθυντές/ριες σχολικών μονάδων, αλλά και στους/στις εκπαιδευτικούς (teacher leadership) μια κατά το δυνατόν πλήρη υποδομή γνώσεων -ένα είδος οδηγού στον οποίο θα μπορεί να ανατρέξει όταν αναζητά ενημέρωση και λύσεις στα ζητήματα που τον/την απασχολούν, σε κάθε φάση της πορείας του/της στην εκπαίδευση πρακτική. Το πρόγραμμα απευθύνεται: α) στα στελέχη της εκπαίδευσης και κυρίως στα στελέχη της πρώτης γραμμής, στους/στις διευθυντές/ριες και υποδιευθυντές/ριες σχολικών μονάδων, β) στους εκπαιδευτικούς που επιτελούν διδακτικό έργο, αφού επί της ουσίας ηγετική συμπεριφορά αυτών επηρεάζει τόσο τα μαθησιακά αποτελέσματα, όσο και το ευρύτερο σχολικό περιβάλλον

Το πρόγραμμα απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
 • ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό,
 • νηπιαγωγούς,
 • βρεφονηπιοκόμους,
 • ψυχολόγους,
 • καθώς και άλλους ειδικούς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών τμημάτων, Καθηγητικών σχολών, ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας, ΙΕΚ Ειδικής Προσχολικής Αγωγής, Προσχολικής Αγωγής),
 • Σχολικούς Συμβούλους,
 • αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό,
 • εκπαιδευτικούς σε Διαπολιτισμικά Σχολεία και Σχολεία Ειδικής Αγωγής,
 • κοινωνιολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς,
 • δικηγόρους,
 • διερμηνείς,
 • και σε όσους επιθυμούν τη δυναμική τους ένταξη σε προσφυγικές δομές και «Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο».

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι/ες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

 • βασικές αρχές της εκπαιδευτικής διοίκησης,
 • την έννοια της ηγεσία στο σχολικό κυρίως περιβάλλον,
 • τις βασικές διοικητικές λειτουργίες,
 • τους ηγετικούς ρόλους και τα ηγετικά χαρακτηριστικά,
 • την επικοινωνία και λήψη αποφάσεων  στην εκπαιδευτική πρακτική,
 • βασικές ψηφιακές δεξιότητες και
 • τη διεθνή εμπειρία για την προετοιμασία και ανάπτυξη σχολικών ηγετών/διευθυντών.

Επίσης, με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα αποκτήσουν τις κατάλληλες ικανότητες και δεξιότητες αναφορικά:

 • με την άσκηση αποτελεσματικής επικοινωνίας,
 • λήψη αποφάσεων με εμπλοκή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία αυτής,
 • με την παρακίνηση των εκπαιδευτικών και μαθητών/ριών,
 • την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και μαθητών/ριών,
 • την ανάπτυξη του Συλλόγου Διδασκόντων και του ομαδικού πνεύματος
 • τη δικτύωση μέσα στη σχολική μονάδα, ανάμεσα στη σχολική μονάδα και στο εξωτερικό περιβάλλον και τέλος  μεταξύ των σχολικών μονάδων, με βασική στόχευση το μοίρασμα της εμπειρίας, της γνώσης και της επίλυσης ζητημάτων ή προβλημάτων και
 • την ανάπτυξη κατάλληλης σχολικής κουλτούρας και η) την αναγκαιότητα της κατανόησης της επαγγελματικής ανάπτυξης μέσα από την ανάπτυξη κοινωνικού/οργανωσιακού κεφαλαίου

Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος

 1. Διοίκηση στην εκπαίδευση
 2. Από την εκπαιδευτική διοίκηση στην εκπαιδευτική ηγεσία
 3. Ηγεσία στην πράξη
 4. Λειτουργίες της διοίκησης σε επίπεδο σχολικής μονάδας
 5. Θέματα εκπαιδευτικής πρακτικής I
 6. Θέματα εκπαιδευτικής πρακτικής II
 7. Ψηφιακές δεξιότητες στην Εκπαίδευση
 8. Εκπαιδευτικός και εκπαιδευτική μονάδα
 9. Εκπαιδευτική έρευνα
 10. Διεθνής εμπειρία στην ανάπτυξη σχολικής ηγεσίας

Το Πιστοποιητικό

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό απόφαση 22312/15-10-2008 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση των προγραμμάτων του από τους αρμόδιους στην Ελλάδα φορείς.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμει εκτός από το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» και «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) που διασφαλίζονται και τις οποίες μπορεί να «μεταφέρει» προς αναγνώριση από εκπαιδευτικούς ή/και επαγγελματικούς φορείς της Ευρώπης.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Σεμινάρια Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ηγεσία και διοίκηση στην εκπαιδευτική (σχολική) πρακτική)

  Προσωπικά Στοιχεία

 • Στοιχεία επικοινωνίας

 • Εκπαίδευση

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση

 

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:

Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 2310500473 – 2313051525, kek.thess[at]gmail.com
Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 2421028476 – 2421076050, kekvolos[at]gmail.com
Καρπενήσι: Άγιος Νικόλαος, 2237025288, kek.karpenisi[at]gmail.com

Μεθοδολογία

Το σεμινάριο υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ Αποστάσεως Ασύγχρονης Εκπαίδευσης (e–Learning) και βάσει των αρχών της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Διάρκεια: 400 διδακτικές ώρες

Έναρξη: 16/06/2021

Δίδακτρα: 430€

Επιπλέον έκπτωση για ειδικές κατηγορίες.

Τα χρήματα καταβάλλονται σε δόσεις.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Πρότυπο Πιστοποιητικού

panepistimio-aigaiou
X