Πολιτισμός, Αειφορία και Εκπαιδευση: Πολιτιστικές διαστάσεις της εκπαίδευσης για την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης, σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα «Πολιτισμός, αειφορία και εκπαίδευση: Πολιτιστικές διαστάσεις της εκπαίδευσης για την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη»,  διάρκειας 400 ωρών και διάρκεια μέχρι 23/05/2021, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση, οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Περιγραφή προγράμματος

To αντικείμενο της επιμόρφωσης εστιάζει στην ευαίσθητη και εξαιρετικά σημαντική σχέση της Εκπαίδευσης με τον Πολιτισμό και την Αειφορία και στα νέου τύπου σχολεία που προκύπτουν από τη σχέση αυτή.  Προβαίνει αρχικά σε εννοιολογικές αποσαφηνίσεις των σχετικών όρων, ξεκινώντας από αυτούς που συνδέονται με τον πολιτισμό ειδικότερα και τις σύγχρονες πολιτισμικές σπουδές ευρύτερα, για να συνεχίσει με  όρους που συνδέονται με τη σχέση πολιτισμού και αειφορίας με έμφαση στην εκπαίδευση. Ακολούθως γίνεται εκτενής αναφορά στις   Διεθνείς και Εθνικές Πολιτικές για την ένταξη του Πολιτισμού στην Εκπαίδευση για την Αειφορία,, οι οποίες αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση λειτουργίας των νέου τύπου σχολείων, ενώ για πρώτη φορά, από όσο γνωρίζουμε, επισημαίνονται και αναλύονται θεματικά πεδία όπως αυτά περί  νέου Πολιτισμού, νέου τύπου Πολιτών/ισσών  και  νέου τύπου Παιδαγωγικής.

Ταυτόχρονα, αναδεικνύει τον ρόλο των Νέων Τεχνολογιών στο όλο εγχείρημα, με παράλληλη κατάθεση σχετικών υποδειγμάτων και ιδιαίτερα την  ανάπτυξη  ερευνητικού σχεδίου εργασίας (project) για τον πολιτισμό κα την αειφορία, με τη χρήση της ψηφιακής αφήγησης, για να ολοκληρωθεί με πλήθος σχετικών καλών πρακτικών και υποδειγμάτων, που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας ευρύτερα και της σχολικής τάξης ειδικότερα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Σε γυναίκες και άνδρες εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης  που υλοποιούν προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων σχετικών με τον πολιτισμό και την αειφορία, αλλά και σε εκείνους και εκείνες που είναι ευαισθητοποιημένοι/ες σε θέματα αειφορίας και αειφόρου σχολείου και αντιλαμβάνονται τη σημασία της πολιτιστικής τους διάστασης

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι επιμορφούμενοι και οι επιμορφούμενες  θα είναι σε θέση:

 • Να αντιληφθούν το εύρος και τις διαστάσεις του πολιτιστικού φαινομένου και τις επιδράσεις του στις ζωές των ανθρώπων
 • Να κατανοήσουν τη σχέση πολιτισμού- αειφορίας στο κρίσιμο πεδίο της εκπαίδευσης
 • Να γνωρίσουν και σε έναν βαθμό να αξιολογήσουν  σχετικές διεθνείς και εθνικές πολιτικές
 • Να συνειδητοποιήσουν πως πλέον αναφερόμαστε σε νέου τύπου γυναίκες και άνδρες πολίτες, αλλά και σε νέου τύπου σχολείο και παιδαγωγική
 • Να κατανοούν όρους σχετικούς με τον πολιτισμό και την αειφορία
 • Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν επιτυχώς προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων σχετικών με τον πολιτισμό και την αειφορία
 • Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν επιτυχώς δράσεις σχετικές με τον πολιτισμό και την αειφορία στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, μετατρέποντάς τα στην πράξη σε Κέντρα Αειφόρου Ανάπτυξης, με έντονη πολιτιστική διάσταση
 • Να κατανοήσουν τις θεωρίες που εφαρμόζονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων που σχετίζονται με τον πολιτισμό
 • Να προσδιορίζουν τι είναι απλά και σύνθετα μαθησιακά αντικείμενα,
 • Να διατυπώνουν πιθανούς τρόπους ανάπτυξης ενός ερευνητικού σχεδίου εργασίας (project) για τον πολιτισμό κα την αειφορία, το οποίο να ενσωματώνει δημιουργικά ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα και να συσχετίζουν ψηφιακούς μαθησιακούς πόρους για διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
 • Να είναι σε θέση να προσδιορίζουν το τι είναι ψηφιακή αφήγηση και τι βίντεο παρουσίαση,να διατυπώνουν πιθανούς τρόπους ανάπτυξης ενός ερευνητικού σχεδίου εργασίας (project) για τον πολιτισμό κα την αειφορία, με τη χρήση της ψηφιακής αφήγησης, να διακρίνουν τα δομικά στοιχεία μιας ψηφιακής αφήγησης, να επιλέγουν μαθησιακούς πόρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια ψηφιακή αφήγηση κ.ά.
 • Να γίνει κατανοητή η σημασία το σχετικού πολιτιστικού υποδείγματος.

Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος

 1. Ορισμοί και εννοιολογικές αποσαφηνίσεις όρων σχετικών με τον πολιτισμό
 2. Πολιτισμός, Αειφορία και Εκπαίδευση
 3. Διεθνείς και Εθνικές Πολιτικές για την ένταξη του Πολιτισμού στην Εκπαίδευση για την
  Αειφορία
 4. Θεωρητικό πλαίσιο εκπαιδευτικών δράσεων σχετικών με τον Πολιτισμό και την Αειφορία
 5. Σχεδιάζοντας και υλοποιώντας εκπαιδευτικές δράσεις σχετικές με τον πολιτισμό και την αειφορία
 6. Ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα για τη δημιουργία εμπλουτισμένων διδακτικών παρεμβάσεων για τον πολιτισμό και την αειφορία
 7. Ο Πολιτισμός ως πλαίσιο και προϋπόθεση της Αειφόρου Ανάπτυξης και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία
 8. Ο Πολιτισμός ως πλαίσιο και προϋπόθεση ανάπτυξης του Αειφόρου Σχολείου-Αντί επιλόγου

Το Πιστοποιητικό

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό απόφαση 22312/15-10-2008 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση των προγραμμάτων του από τους αρμόδιους στην Ελλάδα φορείς.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμει εκτός από το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» και «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) που διασφαλίζονται και τις οποίες μπορεί να «μεταφέρει» προς αναγνώριση από εκπαιδευτικούς ή/και επαγγελματικούς φορείς της Ευρώπης.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Σεμινάρια Πανεπιστημίου Αιγαίου (Πολιτισμός, Αειφορία και Εκπαιδευση)

  Προσωπικά Στοιχεία

 • Στοιχεία επικοινωνίας

 • Εκπαίδευση

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση

 

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:

Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 2310500473 – 2313051525, kek.thess[at]gmail.com
Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 2421028476 – 2421076050, kekvolos[at]gmail.com
Καρπενήσι: Άγιος Νικόλαος, 2237025288, kek.karpenisi[at]gmail.com

Μεθοδολογία

Το σεμινάριο υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ Αποστάσεως Ασύγχρονης Εκπαίδευσης (e–Learning) και βάσει των αρχών της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Διάρκεια: 400 διδακτικές ώρες

Έναρξη: Άμεση έναρξη

Δίδακτρα: 650€

Τα χρήματα καταβάλλονται σε δόσεις.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Πρότυπο Πιστοποιητικού

X