Τουριστική Ανάπτυξη και Διαχείριση Περιβάλλοντος

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης, σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα «Τουριστική Ανάπτυξη και Διαχείριση Περιβάλλοντος», διάρκειας 400 ωρών και διάρκεια μέχρι 02/06/2021, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση, οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Στόχοι προγράμματος

Ειδικότερα, στόχους του προγράμματος όσον αφορά στις/στους επιμορφούμενες/ους  αποτελούν:

 • Η δημιουργία υψηλού επιπέδου, γνώσεων, στάσεων και συμπεριφορών, όσον αφορά την τουριστική ανάπτυξη και τη διαχείριση του περιβάλλοντος.
 • Η απόκτηση και εξοικείωση με τους απαιτούμενους KPI’s (Key Performance Indicators) – Ουσιώδεις Δείκτες Επίδοσης και Απόδοσης της τουριστικής δραστηριότητας.
 • Η εμπέδωση της σύγχρονης αντίληψης για την διοίκηση των ανθρώπινων πόρων μιας τουριστικής επιχείρησης.
 • Η δημιουργία ή / και ο εμπλουτισμός των γνώσεων που πιθανόν προϋπάρχουν, μέσα από ένα ολοκληρωμένο «σύστημα» οργάνωσης, τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων στο αντικείμενο την προστασία και διαχείριση της τουριστικής ανάπτυξης.
 • Η δημιουργία κουλτούρας σύγχρονης διοίκησης και οργάνωσης σε αναπτυξιακά θέματα που άπτονται κρίσιμων παραμέτρων του περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Σε φοιτητές τουριστικών και οικονομικών σχολών ΑΕΙ
 • Σε όλα τα στελέχη τουρισμού που πρόκειται να αναλάβουν ή προσβλέπουν να αναλάβουν αυξημένα διοικητικά καθήκοντα στον χώρο εργασίας τους.
 • Σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ξεκινήσει καριέρα στον κλάδο του τουρισμού.

Μαθησιακοί στόχοι

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι  επιμορφούμενοι θα έχουν καλύψει τους ακόλουθους μαθησιακούς στόχους:

Όσον αφορά στο γνωστικό πεδίο θα είναι σε θέση να κατανοούν:

 • Την ανάγκη δημιουργίας και ανάπτυξης αξιών προσανατολισμένων προς τους τουρίστες-πελάτες.
 • Την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας αποτελεσματικής στρατηγικής διοίκησης για την προώθηση των υπηρεσιών της τουριστικής βιομηχανίας, λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές εκροές της τουριστικής δραστηριότητας.
 • Τις οικονομικές έννοιες γύρω από την επιχειρηματική δραστηριότητα στον τουρισμό και τις τρέχουσες τάσεις και εξελίξεις στην τουριστική ανάπτυξη και τη διαχείριση του περιβάλλοντος.
 • Τις τεχνικές διαπροσωπικής επικοινωνίας και ενεργητικής ακρόασης.
 • Την κατανόηση όλων των «καλών πρακτικών» διαχείρισης τουριστικών μονάδων και των σχετικών νόμων και οδηγιών περιβαλλοντικής προστασίας.

Όσον αφορά στις δεξιότητες θα είναι ικανοί να ενισχύσουν το προφίλ τους σε ότι αφορά σε:

 • Δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών και ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας.
 • Ικανότητα λήψης αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων και δύσκολων ή απρόβλεπτων καταστάσεων.
 • Επικοινωνιακή δεξιότητα για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων στο χώρο εργασίας, αλλά και τη διαχείριση δύσκολων πελατών και των παραπόνων ή των καταγγελιών τους.

Όσον αφορά στην υιοθέτηση θετικών στάσεων θα είναι σε θέση να υιοθετούν:

 • Μια σύγχρονη Διαπολιτισμική Κουλτούρα.
 • Τη φιλοσοφία ανάπτυξης τουριστικού προϊόντος με προστασία του περιβάλλοντος.
 • Την φιλοσοφία του σύγχρονου Management στον τουρισμό.
 • Μια ολιστική προσέγγιση σε ό,τι αφορά στην «εικόνα» του ανθρώπου που εκπροσωπεί μια σύγχρονη τουριστική μονάδα και έχει αναπτύξει το αίσθημα της περιβαλλοντικής προστασίας.
 • Μία στάση εμπιστοσύνης και συλλογικότητας με τα μέλη της ομάδας τους.

Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος

 1. Το θεωρητικό υπόβαθρο της τουριστικής ανάπτυξης
 2. Τουρισμός και περιβαλλοντικές θεωρίες
 3. Ο ρόλος της ποιότητας στην τουριστική ανάπτυξη
 4. Θεσμικό/νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος σε σχέση με τις τουριστικές δραστηριότητες
 5. Θεωρητική και μεθοδολογική προσέγγιση της τουριστικής εικόνας των τόπων προορισμού
 6. Οικολογικό αποτύπωμα στην ελληνική ξενοδοχειακή βιομηχανία
 7. Αερομεταφορές και τουριστική ανάπτυξη
 8. Προσβάσιμος τουρισμός
 9. Στρατηγικά σχέδια μάρκετινγκ για τουριστική ανάπτυξη
 10. Άντληση και αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων

Το Πιστοποιητικό

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό απόφαση 22312/15-10-2008 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση των προγραμμάτων του από τους αρμόδιους στην Ελλάδα φορείς.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμει εκτός από το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» επίσης και «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) που διασφαλίζονται και τις οποίες μπορεί να «μεταφέρει» προς αναγνώριση από εκπαιδευτικούς ή/και επαγγελματικούς φορείς της Ευρώπης.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Σεμινάρια Πανεπιστημίου Αιγαίου (Τουριστική Ανάπτυξη και Διαχείριση Περιβάλλοντος)

  Προσωπικά Στοιχεία

 • Στοιχεία επικοινωνίας

 • Εκπαίδευση

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση

 

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:

Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 2310500473 – 2313051525, kek.thess[at]gmail.com
Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 2421028476 – 2421076050, kekvolos[at]gmail.com
Καρπενήσι: Άγιος Νικόλαος, 2237025288, kek.karpenisi[at]gmail.com

Μεθοδολογία

Διάρκεια: 400 διδακτικές ώρες

Έναρξη: Αναμένεται. 

Δίδακτρα: 600€

Τα χρήματα καταβάλλονται σε δόσεις.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Πρότυπο Πιστοποιητικού

panepistimio-aigaiou
X