Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα-Από την Ιδέα στην Υλοποίηση

Το σεμινάριο υλοποιείται μόνο εξ αποστάσεως.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης, σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, υλοποιούν το Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα-Από την Ιδέα στην Υλοποίηση», διάρκειας 200 ωρών.

Το αντικείμενο του προγράμματος είναι η διδασκαλία των βασικών ανταγωνιστικών προγραμμάτων της ΕΕ της τρέχουσας (2014-2020) και προσεχούς (2021-2027) προγραμματικής περιόδου, καθώς και των τεχνικών και εργαλείων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο αυτών.

Στόχοι προγράμματος

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι:

 • Να δοθεί στους επαγγελματίες της διοίκησης, των πανεπιστημίων, των ΜΚΟ και των ιδιωτικών φορέων η δυνατότητα μέσα από την αξιοποίηση των εργαλείων σχεδιασμού και διαχείρισης ενωσιακά χρηματοδοτούμενων έργων να εκπονήσουν ανταγωνιστικές προτάσεις για την επιτυχή διεκδίκηση ενωσιακών πόρων.

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος θα δημιουργηθεί εκείνο το μαθησιακό περιβάλλον το οποίο θα δώσει την δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν τις γνώσεις, δεξιότητες και την απαιτούμενη πρακτική επάρκεια για να μπορούν να είναι αυτόνομοι κατά το σχεδιασμό των έργων τους.

 • Ένας ακόμη κυρίαρχος στόχος του προγράμματος είναι να δοθεί η δυνατότητα να γνωρίσει το ευρύ κοινό τις αναπτυξιακές δυνατότητες για την αξιοποίηση αυτών των χρηματοδοτικών προγραμμάτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Το πρόγραμμα απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Σε όσους εργάζονται σε δημόσιες υπηρεσίες που νομιμοποιούνται να υποβάλλουν πρόταση για ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Ενδεικτικά αναφέρονται:
  • ΟΤΑ (Γραφεία Προγραμματισμού),
  • Πανεπιστήμια,
  • Εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΕΠΑΛ, δημόσια ΚΕΚ, ΙΕΚ, κ.ά.),
  • Πολιτιστικοί φορείς (Μουσεία),
  • επιχειρήσεις που εποπτεύονται από δημόσιους φορείς (π.χ. Αναπτυξιακές εταιρείες Δήμων), κ.ά.
 • Αλλά και σε όσους θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Επίπεδο Γνώσεων

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

 • Να υιοθετούν κατάλληλα διαδικασίες διαχείρισης έργου στη λειτουργία ενός φορέα
 • Να γνωρίζουν τις πηγές πληροφόρησης σχετικά με τα ενωσιακά προγράμματα
 • Να γνωρίζουν τα εργαλεία και τις μεθόδους διαχείρισης και εκτέλεσης ενός προγράμματος

Επίπεδο Ικανοτήτων

Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αναπτύξει:

 • Ικανότητα  οργάνωσης φορέα σύμφωνα με απαιτήσεις ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων
 • Ικανότητα αναζήτησης εταίρων για ένα ενωσιακό πρόγραμμα
 • Ικανότητα καταγραφής και αντιστοίχισης αναγκών, προτεραιοτήτων και στρατηγικής ενός φορέα με κατάλληλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα
 • Ικανότητα σχεδιασμού μιας ιδέας/πρότασης στο πλαίσιο ενός ενωσιακού προγράμματος
 • Ικανότητα σύνταξης ενός τεχνικού δελτίου ενωσιακού προγράμματος
 • Ικανότητα διαχείρισης μιας ομάδας έργου
 • Ικανότητα διαχείρισης του κύκλου ζωής ενός ενωσιακού έργου
 • Διαχειριστικές ικανότητες

Επίπεδο Δεξιοτήτων

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

 • Να διακρίνουν και να επιλέξουν τις ενωσιακές χρηματοδοτήσεις με το μέγιστο όφελος
 • Να επικοινωνούν και να διαπραγματεύονται με μεγάλη ευχέρεια
 • Ανάπτυξη συνεργατικών δεξιοτήτων και νοοτροπίας για τη διαχρείριση ενός ενωσιακού έργου
 • Να διακρίνει τα απαιτούμενα βήματα υλοποίησης πολιτικών και πρακτικών εξωστρέφειας σε ένα φορέα
 • Να επιδείξουν ηγετικά χαρακτηριστικά
 • Να επιδεικνύουν διαπολιτισμικό πνεύμα συνεργασίας με αλλοδαπούς φορείς και εταίρους

Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος

 1. Εισαγωγή στις Κατηγορίες των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 2. Βασικές Έννοιες Διοίκησης Έργου σε Ενωσιακά Ανταγωνιστικά Προγράμματα
 3. Πιλοτική Άσκηση
 4. Σχεδιασμός Έργου και Αναζήτηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
 5. Συμπλήρωση Τεχνικού Δελτίου Αίτησης
 6. Αξιολόγηση της πρότασης
 7. Πιλοτική Άσκηση
 8. Διαχείριση Σύμβασης Επιχορήγησης
 9. Οικονομική διαχείριση έργου
 10. Παράμετροι Διαχείρισης Ευρωπαϊκού Έργου
 11. Παρακολούθηση έργου
 12. Πιλοτική Άσκηση 3
 13. Κλείσιμο του έργου

Το Πιστοποιητικό

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος, οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το πιστοποιητικό εκδίδεται και υπογράφεται από το ΚεΔιΒιΜ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Σεμινάρια του Πανεπιστήμιου Δ. Αττικής

  Προσωπικά Στοιχεία

 • Στοιχεία επικοινωνίας

 • Ειδικότητα

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση

 

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:

Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 2310500473 – 2313051525, kek.thess[at]gmail.com
Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 2421028476 – 2421076050, kekvolos[at]gmail.com
Καρπενήσι: Άγιος Νικόλαος, 2237025288, kek.karpenisi[at]gmail.com

Μεθοδολογία

Το πρόγραμμα προσφέρεται μέσω ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Παράλληλα, και για την καλύτερη εμπέδωση της ύλης, θα υπάρχει και μια σύγχρονη συνεδρία μέσω της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης.

Εισηγητές:

Πυρομάλης Δημήτριος: Επίκουρος Καθηγητής Σχολής Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Καρβούνης Αντώνιος: Στέλεχος Υπουργείου Εσωτερικών

Διάρκεια: 200 διδακτικές ώρες

Έναρξη:Έληξε.

Κόστος: 350€ 

Το ποσό καταβάλλεται με δόσεις.

Παρέχεται 10% έκπτωση στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
 • Απόφοιτοι των ΤΕΙ Αθήνας και ΤΕΙ Πειραιά,
 • ομαδικές εγγραφές,
 • ανέργους,
 • ΑΜΕΑ,
 • Τρίτεκνους και πολύτεκνους.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας.

X