Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης – ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης – ξένης γλώσσας

Σεμινάριο η διδασκαλία της Ελληνικής με μέγιστη μοριοδότηση για τις προσκλήσεις των ΔΙΕΚ & ΔΣΕΚ

Σκοπός του προγράμματος

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας αποτελεί ένα πεδίο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια, λόγω της αύξησης του αλλόγλωσσου πληθυσμού στην Ελλάδα και των αναγκών γλωσσικής του εκπαίδευσης. Στόχος του σεμιναρίου είναι να εφοδιάσει τους εκπαιδευτικούς με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να διδάξουν την ελληνική γλώσσα σε παιδιά ή ενήλικες (μετανάστες, πρόσφυγες, φοιτητές κ.λπ.), λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Έμφαση δίνεται σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία, στη δημιουργία διδακτικού υλικού και στην αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων, παράλληλα με την απαραίτητη θεωρητική υποστήριξη.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε

 • οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για το συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο.
 • εν ενεργεία διορισμένους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (δάσκαλοι και φιλόλογοι) που έχουν στα σχολεία τους δίγλωσσους μαθητές.
 • φοιτητές ή αποφοίτους παιδαγωγικών τμημάτων και τμημάτων φιλοσοφικής που θα ήθελαν να απασχοληθούν σε τμήματα γλωσσομάθειας.
 • προπτυχιακούς ή/και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων.

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες Προγράμματος

 • Βασικές αρχές στη διδασκαλία της δεύτερης / ξένης γλώσσας
 • Βασικές αρχές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και εκπαίδευση εκπαιδευτών
 • Παραδόσεις στη διδασκαλία της δεύτερης / ξένης γλώσσας
 • Στρατηγικές, στιλ μάθησης και μοντέλα αξιολόγησης
 • Μαθησιακό υλικό για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας
 • Εισαγωγή στο αρχάριο επίπεδο (Α1-Α2), στο μεσαίο επίπεδο (Β1-Β2) και στο προχωρημένο επίπεδο γλωσσομάθειας (Γ1-Γ2)
 • Αξιοποίηση πολιτισμικών πόρων στη γλωσσική διδασκαλία
 • Το πολιτισμικό υπόβαθρο των σπουδαστών και οι προϋπάρχουσες δεξιότητές τους στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης / ξένης
 • Οι δίγλωσσοι μαθητές στο Ελληνικό σχολείο
 • Ψηφιακά μέσα και διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης / ξένης
 • Παραγωγή μαθησιακού υλικού

Τι μου παρέχει το πρόγραμμα

 • Ο ΟΑΕΔ βάσει της δημόσιας πρόσκλησής του με αριθμό 6/2016 και αριθμό πρωτοκόλλου 50988/23.06.2016 κάλεσε ήδη υποψηφίους να συμμετέχουν σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα σε δήμους και σε υπηρεσίες υποδοχής, άσυλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών, ενώ σύντομα θα ξεκινήσει και ο δεύτερος κύκλος προσλήψεων σε όλους τους δήμους της χώρας.
 • Επίσης, το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, Ν.Π.Ι.Δ που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, βάσει της πρόσκλησής του με αριθμό πρωτοκόλλου 3915/192/15.04.2016, κάλεσε δικηγόρους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, φιλολόγους, επόπτες, εργάτες μαγειρείου και διερμηνείς να απασχοληθούν σε «Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο».
 • Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με θέμα: «Απασχόληση ωρομισθίων εκπαιδευτών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ)», σε ειδικότητες αντίστοιχης θεματικής με τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (π.χ. σε Φιλολόγους).
 • Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με το ΦΕΚ με θέμα: «Καθορισμός Κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων, των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ» (Αρ. Φύλλου 1961/30-06-2016), σε ειδικότητες αντίστοιχης θεματικής με τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (π.χ. σε Φιλολόγους).
 • Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 2 μόρια σύμφωνα με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή εκπαιδευτών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας με Αρ. Πρωτ. 660/2/3463/30-01-2014.
 • Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 1 μόριο σύμφωνα με την «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και Ασυνόδευτων Ανηλίκων».
 • Το σεμινάριο παρέχει τα απαραίτητα εφόδια σε ανέργους εγγεγραμμένους στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι επιθυμούν να απασχοληθούν σε δήμους και υπηρεσίες Α’ Υποδοχής, Ασύλου και Προσφυγικών ροών σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ Νο 6/2016 με Αρ.Πρωτ.:50988/23.06.2016.
 • Το σεμινάριο παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις σε εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, διερμηνείς κ.ά. που θέλουν να δουλέψουν σε Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο.
 • Εξασφαλίζω καθοριστικό συγκριτικό πλεονέκτημα για την ένταξή μου στα μητρώα «επόπτη ποιοτικού ελέγχου σε επιχειρήσεις», «εκπαιδευτών» και «συμβούλων σταδιοδρομίας» των λεγόμενων Κοινωνικών Εταίρων (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΔΥ, ΣΕΤΕ), σύμφωνα με τις σχετικές προκηρύξεις τους.
 • Θα συμπληρώσω το βιογραφικό μου με ουσιαστική, αξιόπιστη και εμπεριστατωμένη κατάρτιση.
 • Θα βελτιωθώ επαγγελματικά και προσωπικά.

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:

Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 2310500473 – 2313051525, kek.thess[at]gmail.com
Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 2421028476 – 2421076050, kekvolos[at]gmail.com
Καρπενήσι: Άγιος Νικόλαος, 2237025288, kek.karpenisi[at]gmail.com

Μεθοδολογία

Έναρξη τμήματος: 12/3/2018

Διάρκεια: 400 ώρες

Τρόπος Παρακολούθησης: Δυνατότητα συμμετοχής καταρτιζομένων από όλη την Ελλάδα, μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning).

Κόστος: 280 €

Ειδική προσφορά: 230€
*
Παρέχεται έκπτωση στα δίδακτρα σε περίπτωση ομαδικών εγγραφών

Προσεχείς εκδηλώσεις

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης – ξένης γλώσσας

 • Όροι χρήσης

 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση

 
X