Όροι και προϋποθέσεις

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις – όπως αυτοί τροποποιούνται κατά διαστήματα – ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες μας, οι οποίες διατίθενται με άμεσο τρόπο online, μέσω οποιασδήποτε κινητής συσκευής, μέσω e-mail ή τηλεφωνικώς. Με την πρόσβαση, την πλοήγηση και τη χρήση του ιστοχώρου μας (για κινητές συσκευές) ή οποιασδήποτε άλλης εφαρμογής μας μέσω οποιασδήποτε πλατφόρμας (στο εξής καλούμενα από κοινού “ιστοχώρος”) ή/και κάνοντας αγορά, αποδέχεστε και βεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω (συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων).

Αυτές οι σελίδες, το περιεχόμενο και η δομή αυτών των σελίδων, καθώς και η υπηρεσία αγορών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προσφέρεται σε αυτές τις σελίδες και μέσω αυτού του ιστοχώρου ανήκουν, λειτουργούν και προσφέρονται από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης (“ianap.gr”, “εμάς”, “εμείς” ή “μας”) και παρέχονται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται παρακάτω.

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ianap.gr (στο εξής καλούμενος για συντομία «επισκέπτης» ή/και «χρήστης» ή «πελάτης» αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και αγορών εκπαιδευτικών προγραμμάτων) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ianap.gr.

1. Εισαγωγή

Με τον όρο “ianap.gr”, “εμείς”, “εμάς” ή “μας” εννοείται το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης, μια αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με ΑΦΜ 998868184 και ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ η οποία υπάγεται στην Ελληνική νομοθεσία και η επίσημη έδρα της βρίσκεται στη διεύθυνση Αντωνοπούλου 127, 38221, Βόλος, Ελλάδα (στο εξής χάριν συντομίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ).

Με τον όρο “Πλατφόρμα” εννοείται ο ιστοχώρος, όπου ανήκει, ελέγχεται, διαχειρίζεται, συντηρείται ή/και φιλοξενείται από το ianap.gr.

Με τον όρο “Υπηρεσία” εννοείται η αγορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων (συμπεριλαμβανομένης και της διευκόλυνσης πληρωμών) για διάφορα προγράμματα και υπηρεσίες που κατά διαστήματα διατίθενται από εμάς στην Πλατφόρμα.

2. Γενικοί όροι

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από την Πλατφόρμα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους επισκέπτες για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες της παρόντος Πλατφόρμας.

3. Παρεχόμενες πληροφορίες και υπηρεσίες

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην Πλατφόρμα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω της πλατφόρμας υπηρεσίες. Η εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής.

4. Περιορισμός Ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από την Πλατφόρμα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Η πλατφόρμα παρέχει το περιεχόμενο (πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν». Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης της πλατφόρμας ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

5. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία της Πλατφόρμας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα της Πλατφόρμας. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οποιοδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν την Πλατφόρμα ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

6. Ευθύνη χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα της Πλατφόρμας όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα για: 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π. 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

7. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Η ιστοσελίδα https://www.ianap.gr/ είναι απλή και φιλική στη χρήση της ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε χρήστη. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, είναι σημαντικό εσείς, ο πελάτης μας, να καταλάβετε ότι πρέπει να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα https://www.ianap.gr/, τη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα.

8. Γενικά

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης Πλατφόρμας, χρησιμοποιούνται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, προκειμένου οι χρήστες του ιστότοπου να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με εμάς, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητας της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την εταιρεία. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με την ιστοσελίδα τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες της.

9. Συγκέντρωση πληροφοριών

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σχεδίασε την ιστοσελίδα της έτσι ώστε οι χρήστες της να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, να μας παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να κάνουν αγορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε οποιδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα τους ενδιαφέρει να παρακολουθήσουν, να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας και/ή να στείλουν email στο kekvolos@gmail.com ή στο kek.thess@gmail.com ή στο kek.karpenisi@gmail.com.

10. Περιοδικές Αλλαγές

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνεχώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την Πλατφόρμα της, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, θα ανανεώνει και την παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

11. Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου που εφαρμόζει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα Πλατφόρμα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της Πλατφόρμας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

12. Πληρωμές

Ο τρόπος πληρωμής επιλέγεται από τον πελάτη κατά το χρόνο της παραγγελίας. Ως τρόποι πληρωμής ορίζεται η αντικαταβολή, η πληρωμή με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, με την ΕΤΑΙΡΙΑ να δικαιούται να μετακυλίσει στον πελάτη κάθε επιβάρυνση που πιθανώς επιβληθεί στη συναλλαγή λόγω της χρήσεως πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, η πληρωμή μέσω PayPal και η κατάθεση/έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας.

Η υποχρέωση πληρωμής γεννάται με την υποβολή της παραγγελίας.

Στην περίπτωση επιλογής της πληρωμής με κατάθεση/έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας, ο πελάτης οφείλει να χρησιμοποιεί το ονοματεπώνυμό του ως αναφορά της πληρωμής ώστε η ΕΤΑΙΡΙΑ να δύναται να συσχετίσει την πληρωμή με την παραγγελία του Πελάτη. Επίσης, σε μία τέτοια περίπτωση, ρητά συμφωνείται ότι δεν πρόκειται να γίνει η έναρξη παρακολούθησης του αγορασμένου εκπαιδευτικού προγράμματος μέχρι το ποσό του τιμήματος της πώλησης να εμφανιστεί στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Σε περίπτωση μεταβολής του εθνικού νομίσματος, όλες οι παραγγελίες υπηρεσιών που έχουν καταχωρηθεί στην Πλατφόρμα μέχρι την ορισθείσα ημεροχρονολογία μεταβολής, θα εξακολουθούν να οφείλονται σε ευρώ, ανεξάρτητα από το χρόνο που έχει ορισθεί για την έναρξή τους.

13. Πολιτική Επιστροφών

Επιστροφές χρημάτων ΔΕΝ θα γίνονται αποδεκτές από την ΕΤΑΙΡΙΑ, σε περίπτωση που ο πελάτης αποφασίσει ότι δεν θέλει να συμμετάσχει ή να διακόψει την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος που έχει πληρώσει ή προπληρώσει.

Μοναδική περίπτωση, και υπο προϋποθέσεις, θα δύναται να γίνει επιστροφή χρημάτων θα είναι ΜΟΝΟ όταν κατόπιν υπαιτιότητας της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αλλάξει ημερομηνία έναρξης ή τροποποίησης του ημερολογιακού προγράμματος του.

Σε περίπτωση κατοχύρωσης ψευδών στοιχείων, ώστε ο πελάτης να επωφεληθεί οποιαδήποτε έκπτωση στην αγορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δύναται 1. να παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην αρχική τιμή που έχει οριστεί από την ΕΤΑΙΡΙΑ ή 2. θα αποβάλλεται από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ΔΕΝ θα παρέχεται οποιαδήποτε χρηματική αποζημίωση από την ΕΤΑΙΡΙΑ.

14. Πολιτική Ακυρώσεων

Είναι δυνατόν μετά την αγορά των εκπαιδευτικών προγραμμάτων να προβείτε σε ακύρωση, στέλνοντας με e-mail με αντίστοιχο περιεχόμενο στο kekvolos@gmail.com . Η ακύρωση της παραγγελίας γίνεται χωρίς επιβάρυνση υπό την προϋπόθεση ότι από τη λήψη του σχετικού αιτήματος και για διάστημα τεσσάρων (4) εργασίμων ωρών ΔΕΝ έχει πραγματοποιηθεί η έναρξη των αντίστοιχων αγορασμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
X